recovery readiness (image) Recovery Readiness (image)

“S?N SàNG ?? H?I PH?C

Cushman & Wakefield d?n ??u s? phát tri?n kinh nghi?m, s?n ph?m và quan h? ??i tác t?t nh?t ?? chu?n b? cho khách hàng ph?c h?i sau COVID-19 và quay tr? l?i n?i làm vi?c.

Tìm hi?u thêm

Chúng t?i có th? giúp gì cho b?n h?m nay?

T?i ?ang tìm

Cushman & Wakefield
TÌM HI?U D? LI?U CHUYÊN SÂU
Th? tr??ng b?t ??ng s?n lu?n thay ??i và phát tri?n. C?p nh?n các xu h??ng và c? h?i m?i b?ng nghiên c?u và gi?i ?áp xu?t s?c c?a chúng t?i.
TÌM HI?U THÊM
Cushman & Wakefield
TÌM HI?U CÁC D?CH V?
Kh?ng có hai d? án nào là gi?ng h?t nhau. H?y tìm hi?u cách th?c chúng t?i t?o ra các gi?i pháp b?t ??ng s?n ?? giúp khách hàng s?n sàng cho nh?ng ?i?u ti?p theo.
TÌM HI?U THÊM
L?i th? c?a Cushman & Wakefield
About-Us-APAC-Value-Prop
  1. 51.000 Nhân viên
  2. 8,2 t? USD* Doanh thu n?m 2018 *USD
  3. 70 Qu?c gia
Cushman & Wakefield Cushman & Wakefield
KHÁM PHÁ NGH? NGHI?P
M?t c?ng ty ly t??ng ???c ??nh ngh?a là m?t c?ng ty vì con ng??i. Cushman & Wakefield t? hào ??t nhan viên c?a chúng t?i là trung tam c?a m?i ho?t ??ng.
TÌM HI?U THÊM
 

Tin t?c G?n ?ay

Industrial Rents Rise Year on Year Riding on Wave of Relocations from China
Cushman & Wakefield Vi?t Nam: Giá thuê b?t ??ng s?n công nghi?p t?ng so v?i n?m tr??c nh? làn sóng d?ch chuy?n ??u t? t? Trung Qu?c

Nh? thành công trong vi?c ki?m soát COVID-19, Vi?t Nam ngày càng tr? thành m?t trong nh?ng ?i?m ??n hàng ??u th? gi?i cho các công ty n??c ngoài tái kh?i ??ng s?n xu?t. 

Tien Pham • 06/11/2020

Global Office Impact Study
Cushman & Wakefield phát hành Báo cáo Nghiên c?u Tác ??ng Phân khúc V?n phòng Toàn c?u n?m 2020

Nghiên c?u d? ?oán phan khúc v?n phòng s? ph?c h?i ch?m, nh?ng s? ph?c h?i hoàn toàn b?t ch?p xu h??ng làm vi?c t?i nhà

Tien Pham • 30/09/2020

Cushman & Wakefield named world top real estate advisor by euromoney for the third consecutive year
Cushman & Wakefield ???c Euromoney vinh danh

Cushman & Wakefield Vi?t Nam ??ng s? 1 ? h?ng m?c T?ng th? và ??i ly Cho thuê/Bán b?t ??ng s?n

Tien Pham • 29/09/2020

Cushman & Wakefield Vietnam Officially Appointed As Leasing Agent For OfficeHaus Project
Cushman & Wakefield Vi?t Nam chính th?c ???c ch?n Làm ??i lý cho thuê c?a D? án OfficeHaus

V?n phòng cho thuê Cao c?p t?i Thành ph? H? Chí Minh

Tien Pham • 17/09/2020

generic-building
Euromoney Names Cushman & Wakefield World’s No. 1 CRE Advisor

Cushman & Wakefield also named Top CRE Advisor and Consultant in Asia, Central and Eastern Europe, China and North America

05/10/2018

KH?NG TH? TìM ???C NH?NG Gì B?N ?ANG TìM KI?M?

Liên h? v??i m?t trong các chuyên gia c?a chúng tôi.
国产在线精品亚洲第1页,国产在线精品亚洲二区,九九线精品视频在线观看视频